نگاهی کوتاه به زندگی در کندو

زنبورهای عسل عجیب‌ترین موجودات این کره خاکی هستند؛ و نقش اساسی در چرخه این طبیعت دارند. کشاورزی صنعتی و استفاده از کودها و سموم شیمیایی مختلف، زندگی زنبورها و دیگر حشرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ برای همین زندگی این موجودات بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ آیا می‌دانید که زندگی در کندو به چه شکلی است؟

زندگی یک زنبور وقتی از تخم بیرون می‌آید شروع می‌شود؛ همه زنبورها بالافاصله شروع به پرواز و جمع‌آوری شهد گل‌ها نمی‌کنند. زنبورهای هر کندو سه نوع می‌باشند که شامل زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند. زنبور عسل  حشره اجتماعی است که حتی اگر در خارج از کندو غذای کافی داشته باشد باز هم نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند.

 

زندگی در کندو

دیدگاهتان را بنویسید