عسل طبیعی چندگیاه رضا شفاعت

(دیدگاه کاربر 6)

تومان 480,000

نوع آزمایش نتیجه آزمایش حد قابل قبول برای طبیعی بودن
ساکاروز (درصد وزنی) 1 کمتر 5
(هیدروکسی متیل فورفورال) HMF ندارد حداکثر 40
فعالیت دیاستازی DN مثبت حداقل 8