عسل طبیعی گون محمد برات زمانی

یک کیلو: 190,000 تومان


ساکارز: 0.9

مخصوص بیماران دیابتی

 

صاف
عسل طبیعی گون محمد برات زمانی