لیست زنبوردار های هانیلی

شما به راحتی می توانید انتخاب کنید که از کدام زنبوردار عسل خریداری کنید، هر عسلی که می خرید شناسنامه دارد و از محل  کندوها بازدید شده و خود عسل  در آزمایشگاه های سنجش کیفیت عسل  آزمایش شده است.

زنبوردارهایی که در لیست زیر می بینید همگی از نظر اعتبار و صداقت مورد تائید افراد محلی هستند و اصالت عسل تولیدی آن ها با استفاده از تحقیقات محلی و آزمایش های تخصصی تائید شده است.