عسل طبیعی چندگیاه حسین محمودی

یک کیلو: 155,000 تومان


ساکارز: 2

صاف
عسل طبیعی چندگیاه حسین محمودی
نکته مهم
کلیه مراحل بسته بندی و ارسال تحت کنترل و نظارت شدید بهداشتی است