عسل طبیعی کوهی اصغر محمودزاده

یک کیلو: 175,000 تومان


ساکارز: 1.55

رس بسته و خام

صاف
عسل طبیعی کوهی اصغر محمودزاده