عسل طبیعی چندگیاه تاروردی ربیعی

یک کیلو: 110,000 تومان


ساکارز: 1.5

رس بسته و خام

صاف
عسل طبیعی چندگیاه تاروردی ربیعی