عسل طبیعی چندگیاه جواد مجد

یک کیلو: 160,000 تومان

عسل طبیعی تبریز

صاف
عسل طبیعی چندگیاه جواد مجد