عسل طبیعی چندگیاه رضا شفاعت

یک کیلو: 150,000 تومان


ساکارز: 1.05

مناسب بیماران دیابتی
صاف
عسل طبیعی چندگیاه رضا شفاعت