عسل طبیعی جنگل و مرکبات سلیمان سعیدی

یک کیلو: 120,000 تومان


ساکارز: 1.15

مناسب بیماران دیابتی

صاف
عسل طبیعی جنگل و مرکبات سلیمان سعیدی